ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ගුරු උපදේශකවරුන්ගේ ගණිත නිපුණතා සංවර්ධනය

  • ප්‍රාථමික අංශයේ ගණිත ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය සඳහා ඉගෙනුම් උපකරණ සකස් කිරීම පිළිබඳව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ගුරු උපදේශකවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් පැවැත්වූ වුඩමුථුවේ වාර්තාව මෙතැනින් බා ගත කරගන්න.