උතුරු පළාත් සිංහල මාධ්‍ය විදුහල්පතිවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන 2017

ගුරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගේ උපදෙස් අනුව අධ්‍යාපන ලේකම්තුමාගේ අධීක්ෂණය හා අතිරේක ලේකම් (ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්, කාර්යසාධන හා සමාලෝචන) මඟපෙන්වීම යටතේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කළමනාකරණ හා ප්‍රමිති ශාඛාව මගින් පළාත් විදුහල්පතිවරුන් සඳහා ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් 2017 ජූනි මස 16,17 සහ 18 යන දිනවලදී වාරියපොල අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍ර පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ දී පවත්වන ලදී.