ඉගෙනුම් දුෂ්කරතා වැඩසටහන -2017

ප්‍රාථමික පන්තිකාමරවල සිටින ඉගෙනුම් දුෂ්කරතා සහිත සිසුන්ගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට මැදිහත්වීම සදහා වූ සුවිශේෂ ක්‍රමවේද පිළිබදව ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන ගුරු උපදේශක වරුන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

මෙතැනින් බා ගත කරගන්න