තොරතුරු තාක්ෂණ අධ්‍යාපනය නව දිශානනියක යොමු කිරීමට සැලසුම් සකස් කෙරේ.

it1සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගැනීම පිළිබඳව නව ගමන් මගක් සනිටුහන් කරමින් සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රධාන සැලසුමක් සකස් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ අධ්‍යාපනික විද්‍යාත්මක සහ සංස්කෘතික සංගමය (UNESCO) සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු නියෝජිත පිරිසක් 2017-03-13 සිට 2017-03-16 දින දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යයන සංචාරයක නිරත විය. මෙම සංචාරය තුල සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනය සඳහා වූ තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රධාන සැලසුම් සකස් කිරීමේ වැඩමුළු 2 ක් "අපේ ගම " පරිශ්‍රයේදි අධ්‍යාපන ලේකම් සුනිල් හෙට්ටිආරච්චි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විනි.

it2 it

මෙම වැඩමුළුව සඳහා අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ලේකම් තිස්ස හේවා විතාන මහතා, අධ්‍යාපන ගුණාත්මක සංවර්ධන අතිරේක ලේකම් ආචාර්ය මධුරා වේහැල්ල මහත්මිය සහ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරින් සහභාගි වූහ.වැඩමුළු සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව තෘතිය හා වෘත්තිය අධ්‍යාපන කොම්ෂන් සභාව පාසල් ගුරුවරුන්,ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ නිලධාරීන් සහභාගි වූ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ වර්තමාන අධ්‍යාපන දිශානනීන් , නව ප්‍රවණතා සහ ඉදිරි යෝජනා පිළිබඳ අදහස් විමසීම සිදු කෙරිණි.තවද,

1.තොරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය
2.මානව සම්පත්/ධාරිතා සංවර්ධනය
3. ඩිජිටල් ඉගැනුම් ආධාරක සංවර්ධනය
4.ඉගැනුම් හා ඇගයීම් ක්‍රියාවලිය බලගැන්වීම
5.අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය හා කලමණාකරණ ක්‍රියාවලිය බලගැන්වීම

යන අංශ පහ යටතේ කණ්ඩායම් ක්‍රියා ලෙස තොරතුරු රැස්කිරීමට අවශ්‍ය මූලික සැලසුම් සකස් කිරිමද සිදුවිය. තවද ප්‍රධාන සැලැස්ම සකස් කිරීමේ පියවර වගකීම් දරන්නන් සහ කාල රාමුව පිළිබඳවද මෙහිදි සාකච්ඡාවට ලක්විය.මෙම දූත පිරිස පාසල්, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු, කලාපීය තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන ඇතුලත් සමාජ අධ්‍යයන පද්ධතියේ පැති කඩක් පිළිබඳ නිරීක්ෂණ සංචාරයකද නිරත විය.