අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා වර්ෂ 2016 පටන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් විසින් නිකුත් කරන ලද ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහ සහ මූලාකෘති අනුව 2 වන විෂයය කාණ්ඩයේ නාට්‍ය හා රංග කලාව විෂයේ (සිංහල මාධ්‍ය - විෂයය අංක 50) ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ පළමුවන සහ පස්වන ඇගයීම් සඳහා ආශ්‍රය කරගත යුතු නාට්‍ය පෙළ හා සංගීත ඛණ්ඩ පහත දැක්වේ. (327-338 පිටු)

01. ඇගයීම - පෙළ ආශ්‍රිත භාෂණ රංගනය - (කේවල)

2016 වර්ෂය සඳහා යෝජිත අනිර්දිෂ්ට නාට්‍ය කෘතීන් දෙක

  1. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරච්චන්ද්‍රයන්ගේ ‘මනමේ’
  2. ආචාර්ය ජයලත් මනෝරත්නයන්ගේ ‘තලමල පිපිලා’

05. ඇගයීම - නිර්මාණාත්මක රංග රචනය (Choreography) - (සාමූහික)

 2016 වර්ෂය සඳහා යෝජිත සංගීත ඛණ්ඩ පහත සබැඳීන්ගෙන් බාගත කරගන්න. 

Assessment Track 1 Assessment Track 2  Assessment Track 3 Assessment Track 4
Assessment Track 5 Assessment Track 6 Assessment Track 7  Assessment Track 8
Assessment Track 9 Assessment Track 10 Assessment Track 11 Assessment Track 12
Assessment Track 13 Assessment Track 14 Assessment Track 15  Assessment Track 16 


2016 වර්ෂයේ පටන් ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක වන අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග සඳහා භාවිත කළ යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහ සහ මූලාකෘති විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ පහත සබැඳීන්ගෙන් බාගත කරගන්න. 

Compulsory Subjects [Sinhala | Tamil]
Subject Group 1 [Sinhala | Tamil]
Subject Group 2 [Sinhala | Tamil]
Subject Group 2 [Sinhala | Tamil]