පරිවෙණාචාර්යවරුන් 199 දෙනකු සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය හෙට (14) අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්

piriwenපරිවෙණාචාර්යවරුන් 199 දෙනෙකු සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය හෙට (14) පස්වරු 1.00 ට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බත්තරමුල්ල අපේ ගම පරිශ්‍රයේ අංක 4 රංග ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

පත්වීම් ලබන පිරිස අතරට පැවිදි පරිවෙණාචාර්යවරුන් 122 ක් සහ ගිහි පරිවෙණාචාර්යවරුන් 77 ක් ඇතුළත්වේ. මෙම වසර තුළ දිවයින පුරා සියලුම පාසල්වල ගුරු පුරප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර පිරිවෙන්වල පවතින සියලුම පුරුප්පාඩු සම්පූර්ණ කිරීම ද ඒ අනුව සිදු කෙරේ.