අ.පො.ස(උ.පෙ) නව විද්‍යා විෂය නිර්දේශය පිළිබඳ සකස් කරන ලද විශ්ලේෂණ වාර්තාව

මෙම වාර්තාව අ.පො.ස උසස් පෙළ නව විෂය නිර්දේශය සඳහා පාඨකයන්ගේ අදහස් හා යෝජනා ලබා ගැනීම සඳහා යොමු කරන්නක් බැවින් මේ පිළිබඳව ඔබට යම් අදහසක් වේ නම් This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  වෙත යොමු කළ හැක.