වැඩසටහන සම්බන්ධ වීඩියෝ පට

කිරිවානාගාරය ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති ආදර්ශ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය- කුලියාපිටිය අධ්‍යාපන කලාපය, වයඔ පළාත