අධ්‍යාපනයේ ගුණාත්මක තහවුරුව පිළිබඳ වාර්ෂික සමුළුව

පාසල් අධ්‍යාපයේ ගුණාත්මක තහවුරුව පිළිබඳ වාර්ෂික සමුළුව 2017 පෙබරවාරි 15 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.