දැක්ම
එලදායි හා ගුණාත්මක අයුරින් දැනුම ලබා ගැනිමේ තොරතුරු කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස පවත්වා ගෙන යාම.

මෙහෙවර

ජාතික ශුභසිද්ධිය පිණිස අන්තර්ජාතික පුස්තකාල ප්‍රමිතින්ට අනුකුළව දැනුම සංවිධානය කර ආයතන නිළධාරින්ට සේවා‍ සැපයිම.
ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ගොඩනැගිල්ලේ පස්වන මහලේ මධ්‍යම පුස්තකාලය පිහිටා තිබේ. එය සතියේ වැඩ කරන දිනයන් හි පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා විවෘතව පවතියි. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයට මෙහි සාමාජිකත්වය ලබා ගත හැකිය. එමෙන් ම අමාත්‍යාංශයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට විමර්ශන අංශය හා කියව්මේ අංශය පරිශිලනය කළ හැකිය. තවද අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන් හට මෙන් ම විශ්වවිද්‍යාල විද්‍යාර්ථින්ට විශේෂ අවසරයක් ලබා ගැනිමෙන් පසුව පුස්තකාලය පරිශිලනය කිරිමේ අවස්ථාව ලබා ගත හැකිය.

පොත් එකතුව

පුස්තකාලය සතු පොත් එකතුව අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට අදාළ කෘතීන් , වාර සඟරා හා විවිධ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් ආවරණය වන පරිදි සංවිධානය කර ඇත. (ඩිවි දශම වර්ගීකරණයේ 21 වන සංස්කරණයට අනුව)
• අධ්‍යාපන පර්යේෂණ කෘති එකතුව
පනත් හා චක්‍රලේඛන එකතුව
• පෙළ පොත් එකතුව
• විශ්ව කෝෂ හා ශබ්ද කෝෂ එකතුව
• ළමාපොත් එකතුව
• කර්තෘ නාම කෘති එකතුව
• ගැසට් එකතුව
• පුවත්පත් එකතුව
• පුවත්පත් කැපුම් එකතුව


සේවාවන්

• බැහැරදීමේ සේවය (ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා)
• විමර්ශන සේවය
නව ග්‍රන්ථ හදුන්වාදිම
• ඡායා පිටපත් සේවය
• පටුන පිටු සේවය

තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පහසුකම්

පරිගණකය මත පදනම් වු පුස්තකාල මෙහෙයුම් සේවාවක් වන cdc/isis.winisis මෘදුකාංග පැකේජය මගින් පාඨකයන් හට තොරතුරු ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත.


සම්බන්ධතා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය - 2785141 – 50lib
මධ්‍යම පුස්තකාලය දිගුව - 1524
ඊ - මේල් - ministryofeducatiolibrary@gmail


කාර්ය මණ්ඩලය :

ඒ.ඒ.සංජිව ප්‍රියදර්ශන - පුස්තකාලයාධිපති

කේ. හර්ෂ ඩිලන්ත - පුස්තකාල සේවක

IMG4770
IMG4734
IMG4652
IMG4659
IMG4662
IMG4664
IMG4671
IMG4672
IMG4674
IMG4677
IMG4684
IMG4686
IMG4689
IMG4690
IMG4691
IMG4692
IMG4693
IMG4694
IMG4695
IMG4696
IMG4697
IMG4708
IMG4711
IMG4723
IMG4728
IMG4730
IMG4732
IMG4743
IMG4746
IMG4744
IMG4750