පළාත් ව්‍යාපෘතීන්

බස්නාහිර පළාත

DIBBEDDA-GUNAWARDANA-PV-PRIMARY-LEARNING-RESOURCE-CENTER---SINGLE-STORIED
KERAVALAPITIYA-VIDYALOKA-MV---TEACHERS-QUARTERS
METHODIST-HIGH-SCHOOL--RATMALANA---JUNIOR-SECONDARY-LABORATORY
SDSJAYASINGHE-MMV--PRINCIPALS-QUARTERS