අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විද්‍යා විෂයයට අදාළ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස මාලා - ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) 2016 නව විෂයය නිර්දේශය යටතේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් සකස් කරන ලද විද්‍යා විෂයයට අදාළ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස මාලා පහතින් බාගත කරගන්න. 

  1. ප්‍රශ්න පත්‍ර 1
  2. ප්‍රශ්න පත්‍ර 2
  3. ප්‍රශ්න පත්‍ර 3
  4. ප්‍රශ්න පත්‍ර 5
  5. ප්‍රශ්න පත්‍ර 6
  6. ප්‍රශ්න පත්‍ර 8
  7. ප්‍රශ්න පත්‍ර 9