වැඩසටහන සම්බන්ධ වීඩියෝ පට

2016-08-04 දින රූපවාහිනී නාලිකාවේ විකාශය වූ 'ආයුබෝවන් සුබ දවසක්' වැඩසටහන