ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහා පළාත් මට්ටමින් අනුයුක්ත විෂයභාර නිලධාරීන්

ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනය සඳහා පළාත් මට්ටමින් අනුයුක්ත විෂයභාර නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු මෙතැනින් බාගත කරගන්න.