6. වියළුව කලාපය

වියළුව කලාපය

තනතුර රාජකාරී  ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මීගහකිවුල

055-2245958

055-2245959
ගණකාධිකාරී - එම - 055-2245958 055-2245959