ගරු අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 

Ranjith siyabalapitiya 

රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, (පා.ම)

ගරු අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය 

 

කාර්යාලයීය දුරකතන අංකය
දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784831  
011-2784185  


පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලය

තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
පෞද්ගලික ලේකම්
011-2784812 1198    
සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2786251 1205    
මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
       
මාධ්‍ය ලේකම්
 011-2786251 1205