ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කාර්යාලය

 vradhakrishnan වී.එස්. රාධක්‍රිෂ්ණන් 
ගරු අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා (4 වන මහල) 

 

කාර්යාලයීය දුරකතන අංකය
දිගුව ෆැක්ස් e-තැපැල්
011-2784831  
011-2784185  


පෞද්ගලික කාර්යය මණ්ඩලය

නම තනතුර දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සෘජු දිගුව
 රාධක්‍රිෂ්ණන් දිවාකරන් මහතා පෞද්ගලික ලේකම්
011-2784812 1198    
 එම්.ආර්. රවීන්ද්‍රන් මහතා සම්බන්ධීකරණ ලේකම්
011-2786251 1205    
 සුරාජ් අරවින්ද්ත් කුමාර් මහතා මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
       
 එස්. තියාගෝ මහතා මාධ්‍ය ලේකම්
 011-2786251 1205