නැණස අධ්‍යාපන නාලිකාව

 

 

  

govt logo1

nenasa logo නැණස රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශයnenasa logo

 

පසුබිම
නැණස රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය ශ්‍රී ලාංකීය පාසල් දූ දරුවන් සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් පිදෙන දුරස්ථ ඉගෙනුම් වැඩසටහනකි. මෙම රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය Dialog රූපවාහිනී සේවාව මගින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් විකාශය කරනු ලබන අතර එය Dialog Axiata ආයතනය විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම සමාජ සත්කාරක වගකීමක් (Cooperate Social Responsibility) ලෙස සිදුකරනු ලබන සේවාවකි.

අරමුණ
මෙහි ප්‍රධාන අරමුණුවලින් එකක් වනුයේ සුවිශේෂී දක්ෂතා සහිත ගුරුවරුන්ගේ විෂයානුබද්ධ දැනුම හා අත්දැකීම් දිවයින පුරා විසිරී සිටින සමස්ථ දූ දරුවන්ටත්, ප්‍රජාවටත් ලබාදීමයි. ඊට අමතරව පාසල් දූ දරුවන් සඳහා ඉලක්ක කර නිර්මාණය කරන ලද කලානුරූප වැඩසටහන්, විචිත්‍රාංග, වාර්තා වැඩසටහන් නැණස මගින් විකාශය කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.

විකාශය පිළිබඳව
ඩයලොග් රූපවාහිනිය මගින් පාසල් කාල වේලාවේ නැණස විකාශය කරනු ලබන නාලිකා දෙකකි. 10 ශ්‍රේණියට අදාළ පාඨමාලා නැණස නාලිකා අංක 24 ද 11 වන ශ්‍රේණියට අදාළ පාඩම් නැණස නාලිකා අංක 25 මගින් ද පාසල් කාලවේලාව තුළදී විකාශය කරනු ලබයි. පාසල් කාල වේලාවෙන් පසුව එනම් ප.ව. 1.30 සිට නැවත විකාශනයක් නැණස 10 ශ්‍රේණිය විකාශය කරනු ලබන නාලිකාවෙහි එනම් නාලිකා අංක 24හි විකාශය කරනු ලබන අතර නැණස 11 ශ්‍රේණිය විකාශය ද නැවත විකාශනයක් ලෙස නාලිකා අංක 25 හි විකාශය කරනු ලබයි. 

 විකාශය කරනු ලබන පාඩම්

1. ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය හා ගිණුම්කරණය
2. දෙමළ
3. පළමු බස - සිංහල
4. විද්‍යාව
5. ගණිතය

6. ඉංග්‍රීසි
7. ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

8. භූගෝල විද්‍යාව
9. ඉතිහාසය

10. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය


පාඩම්වල ගුණාත්මක බව සහ පෙළගැස්ම
10 සහ 11 ශ්‍රේණිවලට අදාළ, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය හා ධර්මවාහිනී පදනම විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලු ම පාඩම්, ඒ ඒ විෂයයන්හි ප්‍රවීන ගුරු උපදේශකවරුන් මගින් පරීක්ෂාවට භාජනය කර ඇත. ඉන් පසුව ඉහත විෂයයන් යටතේ විෂයය නිර්දේශයට අදාළව හා පෙළපොතට අනුකූල වන සේ සහ සම්පූර්ණ කරන ලද පාඩම් නිපුණතා මට්ටමට අදාළ වන පරිදි පෙළ ගැස්වීමෙන් පසුව කාලසටහන නිර්මාණය කර ඇත.


කාලසටහන

කාලසටහනේ පෙ.ව 10.30 – පෙ.ව 10.50 අතර වූ විවේක කාලය වාර්තාංග, විචිත්‍රාංග හා දැනුම මිනුම යන වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කර ඇත. ඊට අමතරව පාඩම් දෙකක් අතරදී විෂයානුබද්ධ කෙටි අධ්‍යාපනික වීඩියෝ වැඩසටහන් ද රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි විකාශය කිරීම සඳහා සිංහල, ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි යන විෂයයන් යටතේ, අදාළ රජයේ නිවාඩු දිනයට පෙර ඉහත සඳහන් කරන ලද විෂයයන්ගෙන් විකාශය වූ පාඩම් අතුරින් නැවත වතාවක් විකාශය කිරීමට අවශ්‍ය සංකීර්ණ පාඩම්, ප්‍රේක්ෂක ඉල්ලීම් මත හඳුනා ගෙන නැවත විකාශය කිරීම ද සිදු වේ.


ඉහත පරිදි සකස් කරන ලද, 10 ශ්‍රේණිය නව විෂය නිර්දේශයේ දෙවන වාරයට අදාළ කාලසටහන 2016.01.25 වෙනි සඳුදා සිට විකාශය කරනු ලබන අතර තෙවන වාරයේ කාලසටහන දෙවන වාරය නිමවීමට ප්‍රථම ලබාදීමට නියමිත ය. සෑම වාරයක ම අවසාන සති 02 තුළ වාර පරීක්ෂණ පවත්වන බැවින් එම කාලය තුළ අනෙකුත් දිනයන්වල දී මෙන් පාඩම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු නොවන අතර, සංකීර්ණ පාඩම් සහ විෂයයන්වලට අදාළ දැනුම ලබා දෙන විචිත්‍රාංග, දැනුම මිනුම හා පුනරීක්ෂණ වැඩසටහන් විකාශය කිරීමට වෙන්කර ඇත.

 

 නැණස 2017 පුනරීක්ෂණ වැඩසටහන් මාලාව

2017 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසු සිසුවියන් වෙනුවෙන් විකාශය කරනු ලබන ගණිතය, විද්‍යාව, සිංහල, ඉතිහාසය, වාණිජ්‍ය හා ගිණුම්කරණය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පුණරික්ෂණ වැඩසටහන් මාලාව 2017-11-20 දා සිට නැණස 11  ශ්‍රේණිය නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹීමට අවස්ථාව.

 අදාළ කාලසටහන මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

nenasa 10

 

nenasa 11

නැණස 10 ශ්‍රේණියේ 1 වාරයේ (නව විෂයය නිර්දේශය) විකාශන කාලසටහන

   

2018-11-19 සිට 11-23 දක්වා

2018-11-12 සිට 11-16 දක්වා

2018-11-05 සිට 11-09 දක්වා

2018-10-29 සිට 11-02 දක්වා

2018-10-22 සිට 10-26 දක්වා

2018-10-08 සිට 10-12 දක්වා

2018-10-01 සිට 10-05 දක්වා

2018-09-24 සිට 09-28 දක්වා

2018-09-10 සිට 09-14 දක්වා

2018-09-03 සිට 09-07 දක්වා

2018-08-17 සිට 08-21 දක්වා

2018-07-30 සිට 08-03 දක්වා

2018-07-23 සිට 07-27 දක්වා

2018-07-16 සිට 07-20 දක්වා

2018-07-09 සිට 07-13 දක්වා

2018-07-02 සිට 07-06 දක්වා

2018-06-25 සිට 06-29 දක්වා

2018-06-11 සිට 06-15 දක්වා

2018-06-04 සිට 06-08 දක්වා 

2018-05-28 සිට 06-01 දක්වා  

2018-05-14 සිට 05- 18 දක්වා

 2018-05-07 සිට 05-11 දක්වා

 2018-04-30 සිට 05-04 දක්වා

 2018-02-19  සිට 02-23 දක්වා

 2018-01-29  සිට 01-02 දක්වා

 2018-01-22 සිට 01-26 දක්වා

 
2018-01-15 සිට 01-19 දක්වා

 2018-01-08 සිට 01-12 දක්වා

 

 

2017-11-13 සිට 11-17 දක්වා

 2017-11-06 සිට 11-10 දක්වා

 2017-10-23 සිට 10-27 දක්වා

 2017-10-16 සිට 10-20 දක්වා

 2017-10-09 සිට 10-13 දක්වා
              
 2017-10-02 සිට 10-06 දක්වා

  2017-09-25 සිට 09-29 දක්වා

  2017-09-18 සිට 09-22 දක්වා

  2017-09-11 සිට 09-15 දක්වා

  

 නැණස 11 ශ්‍රේණියේ 1වාරයේ විකාශන කාලසටහන

 

2018-11-19 සිට 11-23 දක්වා

2018-11-12 සිට 11-16 දක්වා

2018-11-05 සිට 11-09 දක්වා

2018-10-22 සිට 10-26 දක්වා

2018-10-08 සිට 10-12 දක්වා

2018-10-01 සිට 10-05 දක්වා

2018-09-24 සිට 09-28 දක්වා

2018-09-10 සිට 09-14 දක්වා

2018-09-03 සිට 09-07 දක්වා

2018-08-17 සිට 08-21 දක්වා

2018-07-30 සිට 08-03 දක්වා

2018-07-16 සිට 07-20 දක්වා

2018-07-16 සිට 07-20 දක්වා

2018-07-09 සිට 07-13 දක්වා

2018-07-02 සිට 07-06 දක්වා

2018-06-25 සිට 06-29 ක්වා

2018-06-11 සිට 06-15 දක්වා

2018-06-04 සිට 06-08 දක්වා 

2018-05-28 සිට 06-01 දක්වා 

2018-05-14 සිට 05- 18 දක්වා

2018-02-19  සිට 02-23 දක්වා

2018-01-29  සිට 01-02 දක්වා

2018-01-22 සිට 01-26 දක්වා

2018-01-15 සිට 01-19 දක්වා

2018-01-08 සිට 01-12 දක්වා

 

2017-11-13 සිට 11-17 දක්වා

2017-11-06 සිට 11-10 දක්වා

2017-10-23 සිට 10-27 දක්වා

2017-10-16 සිට 10-20 දක්වා

2017-10-09 සිට 10-13 දක්වා

             2017-10-02 සිට 10-06 දක්වා

2017-09-25 සිට 09-29 දක්වා

2017-09-18 සිට 09-22 දක්වා

2017-09-11 සිට 09-15 දක්වා

  

 

පාඩම් නිර්මාණය හා නිෂ්පාදනය

මෙම පාඩම් නිර්මාණය හා නිෂ්පාදනය ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය සහ ධර්මවාහිනී පදනම මගින් සිදු කරනු ලබන අතර ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ පාසල්වල උගන්වනු ලබන අතිදක්ෂ ගුරුභවතුන්, විෂයය ප්‍රවීණ ගුරු උපදේශකවරුන් සහ ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ කථිකාචාර්යවරුන් සම්බන්ධ කරගනු ලැබේ.

ප්‍රේක්ෂක අදහස්, යෝජනා හා ඉල්ලීම්
නැණස රූපවාහිනී අධ්‍යාපන විකාශය විශේෂයෙන්ම පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන සහ එම වයසේ සිටින දූ දරුවන්ට වටිනා අත්වැලක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධානතම අපේක්ෂාවයි.

එහිදී ප්‍රේක්ෂක ඔබ සැමට එම අපේක්ෂාව ඉටුකරදීම සඳහා දායකත්වය ලබාදිය හැක. ඔබ ඉතා හොඳින් විෂයයෙහි නිපුණතාවලින් හෙබි ගුරුභවතෙකු නම් පාඩම් නිර්මාණය සඳහා ඔබට සහභාගී විය හැක.

එමෙන්ම ඔබ මෙම පාඩම් පරිශීලනය කරනු ලබන ප්‍රේක්ෂකයෙකු නම් එම පාඩම්වල ගුණාත්මකභාවය සහ පාඩම් සංවර්ධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව අලුත් අදහස් හා යෝජනා ලබාදිය හැක.

එමෙන්ම සෑම වාරයක් අවසානයේදී වාර අවසාන විභාගය පැවැත්වෙන බැවින් එම දිනයන්හිදී පාඩම් විකාශය නොවන අතර ඒ වන විට අදාළ වාරයට වෙන් වී ඇති පාඩම් විකාශය වීම අවසන් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. ඒ අනුව ඔබට අතපසු වූ හෝ නැවත වතාවක් නැරඹීමට අවශ්‍ය පාඩම්/පාඩමක් වෙතොත් පහත සඳහන් තොරතුරු මගින් අප වෙත දන්වා එවීමෙන් එම දිනයන්හිදී අදාළ පාඩම් විකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දිය හැක. (රජයේ නිවාඩු දිනයන්හිදී (සති අන්ත හැර) මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරනු ලැබේ)

ඒ අනුව ඉහත අවශ්‍යතාවන් සඳහා හෝ කුමන අවශ්‍යතාවක් සඳහා හෝ පහත සඳහන් ක්‍රමයක් මගින් අපව දැනුවත් කරන්න.

 

අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
නැණස ඒකකය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
"ඉසුරුපාය", බත්තරමුල්ල

ඉ-තැපැල් - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
දුරකතන අංක - 011-7209354 / 011-7209719
ෆැක්ස් - 011-2785821

-