හොරණ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කේ.ඒ.චන්ද්‍රාවතී මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හොරණ

034-2262663

034-2262663 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ඕ.සී. නිලුෂිනී මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 034-2262661 034-2262663