මතුගම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මතුගම

034-2248107

034-2248107 
ගණකාධිකාරී - එම -  034-2247218 034-2247218