කලුතර කලාපය

නම තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඕ.එම්.වී.පී. මුදලිගේ මිය කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ
කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කලුතර

034-2222447

034-2222447  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
ඒ.කේ.පී. ප්‍රනාන්දු මිය ගණකාධිකාරී - එම -

034-2222452

034-2222447  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.