කැලණිය කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන
ෆැක්ස්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (වැ.බ.)

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාකොළ

011-2927591

011-2927591

ගණකාධිකාරී

- එම -