මීගමුව කලාපය

නම තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කේ.ඒ.සී. පුනාන්දු මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මීගමුව

031-2233310

031-2223008  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

කේ.පී. සුරේෂ් රංජන් මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 031-2237822   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.