මිනුවන්ගොඩ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී.එස්. නෝනිස් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මිනුවන්ගොඩ

011-2297994

011-2297995  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

එම්.සී.පෙරේරා මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

011-2297995

011-2297995  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.