මිනුවන්ගොඩ කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මිනුවන්ගොඩ

011-2297994

011-2297995 

ගණකාධිකාරී

- එම -

011-2297995

011-2297995