ගම්පහ කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගම්පහ

033-2222350

033-2222077 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම - 033-2231663    
ගණකාධිකාරී - එම -

033-2222002

033-2222002  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.