ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එච්.ඩබ්.එන්.කේ.ඒකනායක මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර

011-2874077

011-2874077  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ආර්.පී.පී.අබේකෝන් මිය

ගණකාධිකාරී - එම -

011-2876629

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.