බිබිල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී  ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල්

එම්.ඒ. සරීනා බේගම් මිය 

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

බිබිල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,මැදගම

055-2266065/201

 055-2265469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">mThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.විනෝද්  මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 055-5395065/204 055-2265469 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.