බිබිල කලාපය

තනතුර රාජකාරී  ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

බිබිල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,මැදගම

055-2266065/201

 055-2265469
ගණකාධිකාරී - එම - 055-5395065/204 055-2265469