වැල්ලවාය කලාපය

නම තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
 එම්.ඒ. රත්නසිරි මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වැල්ලවාය

055-2274819

055-2274750 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ටී.පී.හෙට්ටිආරච්චි මයා

ගණකාධිකාරී (වැබලන) - එම - 055-3535091 055-2274750   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.