වැලිමඩ කලාපය

තනතුර රජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වැලිමඩ

057-2244630

057-2244630

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

057-2245269 057-2244631  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.