මහියංගණය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
කේ.එච්.එම්.සුනිල් විජේරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මහියංගණය

055-2257278 055-2258193

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

බී.එල්.කුලරත්න මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 055-2257278  055-2258193