බදුල්ල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල්
ආර්.එම්. ආනන්ද මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හාලිඇල, බදුල්ල

055-2294308

055-2294308

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ආර්.ඩබ්ලිව්.එම්.එස්.කේ. අමරකෝන් මහතා

ගණකාධිකාරී

- එම - 055-2294379 - එම - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.