උඩුගම කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්.පී.ඒ.ඒ.පියසෝම මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, උඩුගම

091-2285062

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ගණකාධිකාරී

- එම -

091-2285297