වලස්මුල්ල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ආර්.ඩබ්. ගමගේ මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වලස්මුල්ල

047-2245255

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එච්.කේ.එන්. නදීෂානි මිය 

ගණකාධිකාරී

- එම -

047-3623040

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.