හම්බන්තොට කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හම්බන්තොට

047-2220113

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම -

047-2222376

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.