මුලටියන (හක්මණ) කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.පී. කහඳුව මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හක්මණ

041-2286381  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

යූ.එම්. ශ්‍රියානි කුලතුංග මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

041-2286023

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.