අකුරැස්ස කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.එස්.රත්නායක මයා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අකුරැස්ස

041-2283153

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ.අජිත් තුෂාර මයා 

ගණකාධිකාරී

- එම -

041-2283096

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.