අම්බලන්ගොඩ කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්.පී. චන්ද්‍රාවතී මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අම්බලන්ගොඩ

091-2258596

091-2258596

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

බී.ජී. තිසර මයා 

ගණකාධිකාරී

- එම -

091-2258696