මාවනැල්ල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එන්.ජී. ධර්මදාස මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මාවනැල්ල

035-2246034

035-2246034

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

කේ.එල්. ජයතිලක මහතා

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -

035-2246034

035-2246034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.සී.එම්. අලි මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 035-2222202 035-2222520 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.