බලංගොඩ කලාපය

නම තනතුර
රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
පී.ජී. ආරියපාල මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බලංගොඩ

045-2287375

045-2287375

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එච්.වී.එස්. විකිරාවිට මයා

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම -

045-2288432

045-2287375
 

එම්.ඩී.එස්. ප්‍රනාන්දු  මහතා

ගණකාධිකාරී - එම - 045-2288432  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.