බලංගොඩ කලාපය

තනතුර
රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස්
කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, බලංගොඩ

045-2287375

045-2287375

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ - එම -

045-2288432

045-2287375
ගණකාධිකාරී - එම - 045-2288432