රත්නපුර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එම්. සිරිපාල මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, රත්නපුර

045-2222735

045-2222735

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.එල්. හේමරත්න මහතා

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -

- එම -

- එම -

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

දුමිදු මෛත්‍රී  මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

- එම -

045-2225805

- එම -