පුත්තලම කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, පුත්තලම 032-2267061 032-2265321

අතිරේක කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

- එම -