හලාවත කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, හලාවත

032-2223457

032-2223457

ගණකාධිකාරී

- එම -

032-2222115