නිකවැරටිය කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
වයි.එම්. රත්නායක මහතා කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, නිකවැරටිය

037-2260354

037-2260354

 

එන්.කේ.බී.ඒ.ජී. නරසිංහ මහතා

ගණකාධිකාරී - එම -

037-2260369