මහව කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

එස්. රත්නායක මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මහව

037-2275873

037-2275236

 

ඩබ්.එම්. සෝමා විජේකෝන් මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

037-2275864

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.