කුරුණෑගල කලාපය

නම
තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
සිරිමෙවන් පොඩිනිලමේ මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, කුරුණෑගල

037-2223539

037-2223539

 

නිරූපා පෙරේරා මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

037-2233579

037-2233579