ගිරිඋල්ල කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ආර්.ඒ.එස්.පී. රත්නසේකර මහත්මිය

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, ගිරිඋල්ල

037-2288096

037-2288096  

එච්.ජී.ඒ. ප්‍රසාංගනී මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 037-2288523  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.