දිඹුලාගල කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය,  දිඹුලාගල

027-3279201

   

ගණකාධිකාරී

- එම - 027-3775152