අනුරාධපුර කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ඩී.එම්. අබේරත්න මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, අනුරාධපුර

025-2225332

025-2225332

 

ඒ.එම්.පී. නිලන්ති මෙනවිය

ගණකාධිකාරී

- එම - 025-2234808