වවුනියා උතුර කලාපය

තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වවුනියා උතුර, පුලියන්කුලම

024-2051910

 024-2051911  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ගණකාධිකාරී

- එම - 024-2051912