වලිකාමම් කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංකය
ෆැක්ස් e-තැපැල්
එස්. චන්ද්‍රරාජා මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, වලිකාමම්, මරුතනමඩම්, චුන්නාකම්

021-2241547  021-2241573 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

පී. කුගනේස්වරී මහත්මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-2221473