යාපනය දූපත් කලාපය

නම තනතුර රාජකාරී ලිපිනය
දුරකතන අංක
ෆැක්ස් e-තැපැල්
ටී. ජෝන් ක්වින්ටස් මහතා

කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ

කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, යාපනය දූපත්, වෙලානයි

021-3212374

   

එස්. කවීතා මිය

ගණකාධිකාරී

- එම -

021-3211547